Proeven en eisen, leeftijdsgroepen en spelregels


Proeven en eisen

Klik hier voor de proeven en eisen voor de Nationale Sportmedaille NOC*NSF voor het kalenderjaar 2022. De eisen voor de onderscheiding zijn hoog; jaarlijks slaagt dan ook slechts een deel van de deelnemers (klik hier voor de resultaten in 2021).


Leeftijdsgroepen

je leeftijd is of wordt in 2022: dus je geboortedatum is:
junioren tot en met 17 jaar na 31 december 2004
groep I 18 - 30 jaar 1 jan 1992 - 31 dec 2004
groep II 31 - 35 jaar 1 jan 1987- 31 dec 1991
groep III 36 - 40 jaar 1 jan 1982 - 31 dec 1986
groep IV 41 - 45 jaar 1 jan 1977 - 31 dec 1981
groep V 46 - 50 jaar 1 jan 1972 - 31 dec 1976
groep VI 51 - 55 jaar 1 jan 1967 - 31 dec 1971
groep VII 56 - 60 jaar 1 jan 1962 - 31 dec 1966
groep VIII 61 jaar en ouder vóór 1 januari 1962


Spelregels

Voor je je inschrijft graag aandacht voor de spelregels hieronder, in de eisentabel en op de prestatiekaart. Het is van belang deze echt goed te lezen en te volgen. Elk jaar zijn er wel een paar deelnemers die zich er niet aan blijken te hebben gehouden; de onderscheiding kan dan helaas niet worden toegekend en dat is voor betrokkenen dan heel teleurstellend. Let vanwege de coronamaatregelen ook op de aanvullende punten A tot en met E.

 1. Om te registreren moet het inschrijfformulier compleet, naar waarheid en met digitale pasfoto worden ingevuld en het inschrijfgeld ad €69,50 worden betaald. Deelnemers die de eisen in het verleden hebben behaald en de Nationale Sportmedaille NOC*NSF voor de tweede keer of vaker willen behalen, ontvangen aan het eind van de maand waarin zij zich inschrijven €12,00 retour.
 2. Na registratie wordt de prestatiekaart per post toegestuurd naar het opgegeven postadres. Deze kun je binnen een week verwachten. Duurt het langer dan twee weken, laat het ons dan weten, dan wordt een andere nagestuurd.
 3. De proeven kunnen in willekeurige volgorde worden afgelegd vanaf de op de prestatiekaart vermelde afgiftedatum (die gelijk is aan de betaaldatum) tot 1 december. Alleen proeven die zijn afgelegd tussen de afgiftedatum en 1 december zijn geldig.
 4. De proeven mogen alleen worden afgenomen door erkende officials op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) of, voor militairen, in het uitzendgebied van Nederlandse militaire missies.
 5. Deelnemers van alle nationaliteiten zijn welkom. De website, eisen, regels en alle verdere communicatie met de Stichting Sportonderscheidingen verloopt echter alleen in het Nederlands.
 6. Alleen de volgende erkende officials zijn gerechtigd om de proeven af te nemen: 
  i) bevoegde officials van de landelijke sportbond van de betreffende discipline (met uitzondering van militaire zelfverdediging); 
  ii) sportinstructeurs in dienst van het Ministerie van Defensie die minimaal CIOS hebben behaald of door hun krijgsmachtdeel als sportinstructeur zijn erkend (ten aanzien van zelfverdediging dienen zij aantoonbare bevoegdheid te hebben); 
  iii) overige door de Stichting Sportonderscheidingen aangewezen personen (op dit moment is dat alleen Sergeant-majoor van de Mariniers bd Aalt Boonen, klik hier).
 7. De proeven moeten worden afgelegd conform de regels van de bij de betreffende proef vermelde organisatie (sportbond of Defensie) en bij behalen door de officials naar waarheid worden afgetekend op de prestatiekaart, inclusief alle daar gevraagde gegevens.
 8. Iedere proef (of een hogere prestatie) moet dit kalenderjaar worden behaald, óók bij zelfverdediging. Ook al heb je ooit de gele, oranje of zelfs zwarte band judo behaald, de eis moet dit jaar worden behaald. Stuur daarom bij de zelfverdedigingsproef het betreffende diploma of een certificaat mee waaruit blijkt dat de eis voor de zelfverdedigingsproef dit jaar is behaald, inclusief naam en handtekening van de official. Bij militairen die voor boksen of militaire zelfverdediging kiezen volstaat de handtekening van de militaire sportinstructeur op de prestatiekaart.
 9. De prestatie-eisen in de eisentabel zijn absoluut en niet afrondbaar. Dus 50 minuten op de 10 km betekent maximaal 50:00,00 en niet 50:29,99. En 1:08 op de 400m betekent maximaal 1:08,00 en niet 1:08,49.
 10. Er is geen maximum aan het toegestane aantal pogingen om de eisen te halen.
 11. Resultaten behaald tijdens officiële wedstrijden (bv. van de Atletiekunie) worden geaccepteerd. De rapportageplicht ligt bij de deelnemer: we ontvangen graag samen met de prestatiekaart een exacte, werkende link waarop de uitslag vermeld staat en/of een print daarvan.
 12. Blessures horen soms bij het sporten - dat is all in the game. Er wordt geen dispensatie verleend aan deelnemers die hierdoor (resterende) proeven niet kunnen afleggen.
 13. Zodra alle proeven zijn afgelegd en afgetekend op de prestatiekaart, stuur je deze digitaal in één scan (pdf) van hoge resolutie (max 5 Mb) naar ofni.[antispam].@sportonderscheidingen.nl, waarbij de kaart netjes is platgelegd. Eventueel kan de prestatiekaart ook per post worden verstuurd naar Stichting Sportonderscheidingen, Postbus 1, 1390 AA Abcoude. Maak in dat geval voor verzending een kopie van de kaart.
 14. Als alle eisen zijn behaald en de prestatiekaart uiterlijk 1 december digitaal of per post retour is ontvangen, dan kwalificeer je voor het diploma en, indien van toepassing, de Nationale Sportmedaille NOC*NSF.
 15. Elk jaar wordt een flink aantal prestatiekaarten steekproefsgewijs gecontroleerd. De deelnemers die daartoe worden uitgenodigd, dienen binnen twee weken de namen en e-mailadressen van de officials op te geven. Deze officials wordt gevraagd om binnen twee weken de juistheid van de afgetekende proeven te bevestigen. Wordt deze informatie niet op tijd ontvangen, of blijkt niet aan de spelregels te zijn voldaan, dan vervalt de geldigheid van de prestatiekaart. Wordt de opgevraagde informatie helemaal niet ontvangen, dan kunnen de betreffende deelnemers en/of officials zelfs van verdere deelname worden uitgesloten. In geval van (mogelijke) fraude behoudt de Stichting Sportonderscheidingen zich het recht voor om verdere maatregelen te nemen.
 16. Als je de eisen hebt behaald en indien van toepassing de steekproef hebt doorlopen, dan ontvang je het diploma en, indien van toepassing, de onderscheiding per post op het adres dat je bij de aanmelding hebt ingevoerd, of het adres dat je bij het insturen van de prestatiekaart als postadres hebt opgegeven. Bij de eerste keer in brons, bij de derde keer in zilver en de vijfde keer in goud, bij de tiende, vijftiende of twintigste keer respectievelijk een bronzen, zilveren of gouden palmtak en bij de vijfentwintigste keer een gouden lauwerkrans (klik hier).
 17. Militairen die behoren tot de Koninklijke Landmacht kunnen verzoeken om uitreiking van de onderscheiding door hun commandant.
 18. De namen van de geslaagden worden vermeld in de historische Eregalerij. Deelnemers die hun naam niet in de Eregalerij vermeld willen zien, kunnen daar conform de AVG-policy te allen tijde om verzoeken.
 19. Militairen die alle eisen hebben behaald, kunnen de inschrijfkosten bij Defensie declareren (klik hier).
 20. Het is mogelijk om batons, cijfers en/of de onderscheiding in miniatuur na te bestellen (klik hier).

Speciaal vanwege de coronamaatregelen geldt verder het volgende.

 1. Voor elke individuele proef geldt dat deelnemers minimaal zes maanden de tijd krijgen om deze af te leggen, gerekend van de opening van de inschrijving op 3 januari 2022 tot 1 december 2022.
 2. Als het door landelijke wet- en regelgeving enige tijd niet mogelijk is om een individuele proef af te leggen, dan worden de deelnemers bij nadere aankondiging in de gelegenheid gesteld om die individuele proef alsnog, deels of volledig ná 1 december 2022, af te leggen, opdat zij minimaal zes maanden de tijd hebben gehad, gerekend vanaf de opening van de inschrijving op 3 januari 2022, om de betreffende individuele proef te behalen (met uitzondering van punt E hierna).
 3. Alle overige proeven dienen vóór 1 december 2022 te zijn behaald en afgetekend.
 4. Ten aanzien van proef 5 (zelfverdediging, zeven keuzemogelijkheden) geldt dat de keuzeonderdelen boksen en militaire zelfverdediging in periodes waarin door landelijke wet- en regelgeving anderhalve meter afstand moet worden gehouden op een bokszak mogen worden uitgevoerd.
 5. Ten aanzien van proef 5 (zelfverdediging, zeven keuzemogelijkheden) geldt dat er voor de keuzeonderdelen jiu-jitsu, judo, karate, schermen en taekwondo in afwijking van punt B géén extra tijd wordt gegeven om te compenseren voor periodes waarin door landelijke wet- en regelgeving anderhalve meter afstand moet worden gehouden. In dat geval hebben deelnemers (alleen) de mogelijkheid om proef 5 af te leggen op basis van de keuzeonderdelen boksen of militaire zelfverdediging op een bokszak.

Op basis hiervan is het advies je zo vroeg mogelijk aan te melden om maximaal gebruik te kunnen maken van de minimaal beschikbare periode van zes maanden per individuele proef.

Voor eventuele vragen kun je een e-mail sturen naar de helpdesk, ofni.[antispam].@sportonderscheidingen.nl.

 

Nationale Sportmedaille NOC*NSF

Klik hier voor de Eregalerij sinds 1913

Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF

Klik hier voor de Eregalerij sinds 1916

Zoek

 

Contact

Postbus 1, 1390 AA Abcoude
ofni.[antispam].@sportonderscheidingen.nl

19.03.08 SSO logo in combinatie met NOCNSF 50%