NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (15 december 2011)  

Vijfkampbond vanaf nu Stichting Sportonderscheidingen 

 

Olympische Moderne Vijfkamp overgedragen aan de KNSA 

De Nederlandse Vijfkampbond heeft vandaag de Olympische Moderne Vijfkamp (wedstrijd- en topsport) formeel overgedragen aan de KNSA (www.knsa.nl). Eerder besloten het bestuur van de Vijfkampbond, het bestuur van de KNSA, de voorzitter van NOC*NSF en de Algemene Ledenvergadering van de Vijfkampbond dd 17 maart 2011 (bij unanimiteit) om deze reorganisatie goed te keuren.

 

Een belangrijke overweging daarbij was de met name voor kleine sportbonden relevante dynamiek dat de kosten om aan de door NOC*NSF gestelde eisen voor sportsubsidies te voldoen jaarlijks blijven toenemen, terwijl de subsidies zelf jaarlijks blijven dalen. Hierdoor zag de Vijfkampbond met name de toekomst voor het topsportprogramma in de Olympische Moderne Vijfkamp in gevaar gebracht. De Vijfkampbond heeft mede daarom besloten om de Olympische Moderne Vijfkamp over te dragen aan de veel grotere KNSA, waardoor synergieën op financieel en sporttechnisch gebied bereikt kunnen worden.

 

De Vijfkampbond is met deze overdracht van een Olympische discipline de eerste van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden die op deze wijze invulling geeft aan het beleid van NOC*NSF om integratie, clustervorming en zelfs fusie van sportbonden te bevorderen. NOC*NSF heeft bij monde van haar voorzitter André Bolhuis laten weten deze reorganisatie zeer te ondersteunen en als richtinggevend voor kleine sportbonden te beschouwen.

 

Vijfkampbond omgevormd tot Stichting Sportonderscheidingen 

Verder is de Vijfkampbond vandaag bij notariële akte omgevormd tot de Stichting Sportonderscheidingen Nationale Sporttest, Militaire Vijfkamp en Olympische Moderne Vijfkamp, afgekort Stichting Sportonderscheidingen. De stichting stelt zich ten doel de instandhouding en promotie van de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille / Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC*NSF, alsmede het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, de bevordering van de Vijfkamp in de meest brede zin van het woord, en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Vier nieuwe Leden van Verdienste 

Ter gelegenheid van de afronding van deze reorganisatie heeft het bestuur van de Vijfkampbond vandaag in een laatste handeling vier personen benoemd tot Lid van Verdienste, wegens verdiensten voor de Olympische Moderne Vijfkamp:

  • mr dr Paul Bavelaar (voorzitter wedstrijdcommissie en disciplinechef
    paardrijden voor de Olympische Moderne Vijfkamp);
  • Stan Dobrotvorski (bondscoach Olympische Moderne Vijfkamp);
  • Kees Meijll (topsportcoördinator Vijfkampbond); en
  • drs Antoon Splinter (penningmeester Vijfkampbond).

De verdiensten van de vrijwilligers van de Vijfkampbond blijven ook na de nu voltooide reorganisatie van de Vijfkampbond op de nieuwe website van de Stichting Sportonderscheidingen vermeld, die begin 2012 zal worden geopend.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl

 

 

 

Kelvin Hilgeholt, op dit moment de beste modernevijfkamper in Nederland, wordt al sinds ruim een half jaar intensief begeleid door de KNSA