NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (2 juni 2011)

KNSA neemt Olympische Moderne Vijfkamp over

 

De Nederlandse Vijfkampbond en de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de overdracht van de Olympische Moderne Vijfkamp aan de KNSA. Eerder stemde de Algemene Ledenvergadering van de Vijfkampbond op 17 maart 2011 met algemene stemmen vóór deze overdracht.

 

Een belangrijke overweging bij de beslissing om de Olympische Moderne Vijfkamp aan de KNSA over te dragen is de met name voor kleine sportbonden relevante dynamiek dat enerzijds de kosten om aan de door NOC*NSF gestelde eisen voor sportsubsidies te voldoen jaarlijks blijven toenemen, terwijl anderzijds de subsidies zelf jaarlijks blijven dalen. Hierdoor ziet de Vijfkampbond in het bijzonder de toekomst voor (het topsportprogramma in) de Olympische Moderne Vijfkamp in gevaar gebracht. Het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van de Vijfkampbond hebben mede daarom unaniem besloten om de Olympische Moderne Vijfkamp (wedstrijd- en topsport) te beleggen bij de veel grotere KNSA, waardoor synergieën op financieel en sporttechnisch gebied bereikt kunnen worden.

Conform het besluit van de Algemene Ledenvergadering zal de formele overdracht van de Olympische Moderne Vijfkamp aan de KNSA plaatsvinden na afgifte van de machtiging door de rechtbank in Utrecht, waarna de Vijfkampbond zal worden omgezet in een stichting (de Stichting Sportonderscheidingen), de  rechtsvorm die zij ook van 1962 tot en met 1999 had. De Stichting Sportonderscheidingen zal zich ten doel stellen de instandhouding en promotie van de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille / Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC*NSF alsmede het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, de bevordering van de Vijfkamp in de meest brede zin van het woord en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De Vijfkampbond is met deze overdracht van een Olympische discipline de eerste van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden die op deze wijze invulling geeft aan het beleid van NOC*NSF om integratie, clustervorming en zelfs fusie van sportbonden te bevorderen. NOC*NSF heeft bij monde van haar voorzitter André Bolhuis laten weten deze reorganisatie zeer te ondersteunen en als richtinggevend voor kleine sportbonden te beschouwen.

 

De penningmeester van de Vijfkampbond, drs A. (Antoon) Splinter, is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KNSA benoemd als bestuurslid van de KNSA, met onder andere de Olympische Moderne Vijfkamp in portefeuille. Verder is mr dr P. (Paul) Bavelaar),  disciplinechef paardrijden van de Vijfkampbond, voorgedragen als voorzitter van de Commissie Olympische Moderne Vijfkamp binnen de KNSA, die onder andere verantwoordelijk zal zijn voor de wedstrijdsport. Het bestuur van de Stichting Sportonderscheidingen zal bestaan uit mr A.C. (Bram) Zuidema, voorzitter; drs E. (Elias) Woudenberg, secretaris; en ir M.N. (Rinus) Zwijnenburg (penningmeester).

 

Alle stukken, waaronder de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17 maart 2011 en de vandaag getekende overeenkomst tussen de Vijfkampbond en de KNSA, zijn gepubliceerd op www.sportonderscheidingen.nl. Concreet betekent de overdracht dat leden in de Olympische Moderne Vijfkamp als lid zullen overgaan naar de KNSA, indien zij daarvoor kiezen. De procedure hiervoor zal in een separaat nieuwsbericht worden bekendgesteld.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl