NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (3 maart 2011)
Uitnodiging bondsvergadering Vijfkampbond 2011

 

De bondsvergadering van de Vijfkampbond wordt dit jaar gehouden op donderdag 17 maart 2011 19:00-21:00 in het bondsbureau aan de Landweg 235 in Leusden. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 • opening en mededelingen;
 • notulen bondsvergadering 2010;
 • jaarverslag en jaarrekening 2010;
 • vooruitzichten en beleid 2011;
 • begroting en contributie 2011;
 • toelichting op de reorganisatie;
 • overdracht Olympische Moderne Vijfkamp;
 • omzetting in stichting;
 • statutenwijziging;
 • aftreden en benoeming bestuursleden;
 • rondvraag en sluiting.

Het bestuur van de Vijfkampbond heeft de afgelopen maanden gevolg gegeven aan de door de bondsvergadering van 20 mei 2010 goedgekeurde toekomstvisie. Deze behelst in het bijzonder verdergaande samenwerking met en overdracht van de Olympische Moderne Vijfkamp aan de KNSA. Dit in het kader van de door NOC*NSF bevorderde integratie, clustervorming en zelfs fusie van sportbonden.

 

Een belangrijke overweging bij de beslissing om de Olympische Moderne Vijfkamp over te dragen aan de KNSA is de met name voor kleine sportbonden relevante dynamiek dat enerzijds de kosten om aan de door NOC*NSF gestelde eisen voor sportsubsidies te kunnen blijven voldoen jaarlijks blijven toenemen, terwijl anderzijds de subsidies zelf jaarlijks blijven dalen. Hierdoor ziet de Vijfkampbond in het bijzonder de toekomst voor (het topsportprogramma in) de Olympische Moderne Vijfkamp in Nederland vanaf 2011 in gevaar gebracht. Het bestuur is mede daarom van mening dat de Olympische Moderne Vijfkamp (wedstrijd- en topsport) beter belegd kan worden bij de veel grotere KNSA, waardoor synergieën op financieel en sporttechnisch gebied bereikt kunnen worden.

 

Na de overdracht van de Olympische Moderne Vijfkamp aan de KNSA zal de vereniging Nederlandse Vijfkampbond worden omgezet in een stichting, de  rechtsvorm die zij ook van 1962 tot en met 1999 had. De stichting zal zich ten doel stellen de instandhouding en promotie van de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille / Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC*NSF alsmede het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF, de bevordering van de Vijfkamp in de meest brede zin van het woord en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

NOC*NSF heeft inmiddels bij monde van haar voorzitter André Bolhuis laten weten deze reorganisatie zeer te ondersteunen en als richtinggevend voor kleine sportbonden te beschouwen.

 

De Vijfkampbond promoot drie multisporten: de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp. De statuten zijn in 2008 in lijn gebracht met de aanbevelingen van de Commissie Goed Sportbestuur van NOC*NSF (klik hier). Conform statuten is elke multisport ondergebracht in een groep, die in de bondsvergadering wordt vertegenwoordigd door twee stemgerechtigde bondsafgevaardigden. Deze kunnen kandidaat worden gesteld door tenminste vijf leden van die groep of het bondsbestuur. Ieder tot een groep behorend lid kan deelnemen aan de benoeming van de bondsafgevaardigden van die groep. Leden die hierin geïnteresseerd zijn kun dit tot uiterlijk 10 maart 2011 19:00 schriftelijk kenbaar maken aan secretaris@vijfkamp.nl.

 

Voor 2011 zijn de volgende bondsafgevaardigden voorgedragen voor de Nationale Sporttest, de Militaire Vijfkamp en de Olympische Moderne Vijfkamp:

 

Bondsvergadering Nederlandse Vijfkampbond 2011              

bondsafgevaardigde
bondsafgevaardigde
Nationale Sporttest
 R.Pieterse
 drs A.A. de Boer
Militaire Vijfkamp
 R. Ploem
 ir R. Zwijnenburg
Olympische Moderne Vijfkamp
 S. Dobrotvorski
 K. Hilgeholt

 

Wil je als lid van de Vijfkampbond aanwezig zijn bij de bondsvergadering? Meld je uiterlijk 10 maart 2011 19:00 aan via secretaris@vijfkamp.nl. Alle relevante vergaderstukken - waaronder de toekomstvisie, notulen, jaarrekeningen, begrotingen, huidige en nieuwe statuten alsmede ondersteuningsbrieven van NOC*NSF - kunnen worden gedownload op www.sportonderscheidingen.nl. De toegang is om organisatorische redenen alleen mogelijk bij tijdige schriftelijke aanmelding.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl