NIEUWS OVER DE NEDERLANDSE VIJFKAMPBOND (21 december 2010)

NOC*NSF positief over voornemen tot splitsing


De afgelopen maanden heeft het bestuur van de Nederlandse Vijfkampbond gevolg gegeven aan de door de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2010 goedgekeurde toekomstvisie. Deze behelst in het bijzonder verdergaande samenwerking met cq overdracht van de sportbondfunctie voor de Olympische Moderne Vijfkamp aan de KNSA. Dit in het kader van de door NOC*NSF bevorderde integratie, clustervorming en zelfs fusie van sportbonden.

 

Een belangrijke overweging om de sportbondfunctie over te dragen aan de KNSA is de met name voor kleine sportbonden dwingende realiteit dat de externe kosten om aan de door NOC*NSF gestelde eisen voor (topsport)subsidies te kunnen blijven voldoen jaarlijks blijven toenemen, terwijl de subsidies zelf jaarlijks blijven dalen.

 

Hierdoor ziet de Nederlandse Vijfkampbond in het bijzonder de toekomst voor (het topsportprogramma in) de Olympische Moderne Vijfkamp in Nederland vanaf 2011 ernstig in gevaar gebracht. Het bestuur is mede daarom van mening dat de sportbondfunctie voor de Olympische Moderne Vijfkamp (wedstrijd- en topsport) beter belegd kan worden bij de veel grotere KNSA, waardoor synergieën op financieel en sporttechnisch gebied bereikt kunnen worden.

 

Na de overdracht van de sportbondfunctie zal de Nederlandse Vijfkampbond worden teruggevormd tot een stichting, de rechtsvorm die zij ook tot 2000 had. De stichting zal zich ten doel stellen de instandhouding en promotie van het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF en de Nationale Sportmedaille / Medaille voor Alzijdige Vaardigheid NOC*NSF, de promotie van de Vijfkamp in de breedste zin van het woord, en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

NOC*NSF heeft inmiddels laten weten deze reorganisatie te ondersteunen en als richtinggevend voor kleine sportbonden te beschouwen. Het lopende proces om de sportbondfunctie over te dragen aan de KNSA wordt als moedig en positief gezien. Het kan onder andere bijdragen aan het behoud van een belangrijke sportdiscipline, de Olympische Moderne Vijfkamp, en kan een goed voorbeeld zijn voor andere bonden in relatie tot het thema organisatieontwikkeling binnen de lopende Sportagenda 2012, aldus NOC*NSF.

 

Het bestuur van de Vijfkampbond zal de komende maanden in haar huidige samenstelling de gedetailleerde documentatie uitwerken die voor deze reorganisatie benodigd is en dit onderwerp voor de eerstkomende Algemene Ledenvergadering agenderen.

 

 

 

De Stichting Sportonderscheidingen is in 2011 ontstaan uit de Nederlandse Vijfkampbond en is verantwoordelijk voor de in 1913 ingestelde Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het in 1931 ingestelde Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF. Lees meer over deze twee door de Nederlandse regering erkende onderscheidingen voor fysieke prestaties op www.sportonderscheidingen.nl